CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả cải cách hành chính xã Đồng Tâm năm 2022
11/04/2023 09:53:36

         Căn cứ Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2022-2030; Công văn số số: 01/UBND-NV của UBND huyện Ninh Giang hướng dẫn đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022; Quyết định số 766/QĐ-UBND, ngày 16/3/2023 của UBND huyện Ninh Giang Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

            Thực hiện Kế hoạch số 1332/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND xã về thực hiện công tác cải cách hành chính xã Đồng Tâm năm 2022. Hết năm 2022 chỉ số CCHC nxã Đồng Tâm đạt được kết quả như sau:

   Năm 2022, Công tác CCHC của được Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo UBND ; sự vào cuộc tích cực của các công chức chuyên môn UBND xã. Công tác phối hợp giữa các công chức chuyên môn, đoàn thể được quan tâm chặt chẽ và đồng bộ. Nhận thức, ý thức, tinh thần, trách nhiệm của phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức, được nâng lên rõ rệt, làm việc nhiệt tình, hăng say; có nhiều giải pháp được triển khai, thực hiện. Theo Kết quả công bố Chỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2022 của huyện, UBND xã đạt 87,75/100 điểm, xếp thứ 9/20 xã, thị trấn, thuộc nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể:

               - Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 11,84/15 điểm, xếp hạng 9/19 hạng;

               - Cải cách thể chế: đạt 4,75/5 điểm, xếp nhóm hạng 2/3 hạng;

               - Cải cách thủ tục hành chính đạt 16,62/18,5 điểm, xếp hạng 2/20 hạng;

               - Cải cách tổ chức bộ máy đạt 6/6 điểm, xếp hạng 1/5 hạng;

               - Cải cách chế độ công vụ đạt 11/11 điểm, xếp hạng 1/14 hạng.

               - Cải cách tài chính công đạt 5/7 điểm, xếp hạng 12/12 hạng;

               - Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 10,19/11,5 điểm, xếp hạng 9/16 hạng

    - Đánh giá tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội (thông qua tài liệu kiểm chứng): đạt 1,577/2 điểm, xếp hạng 14/20 hạng;

              - Đánh giá của các tổ chức đối với CCHC (đánh giá qua điều tra XHH): đạt 11,49/14 điểm, xếp hạng 5/19 hạng;

            - Đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua Phiếu điều tra lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp (SIPAS): 9,28/10 điểm, xếp hạng 12/18 hạng.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022 và triển khai có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2023, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện CCHC theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện về CCHC Nhà nước trong giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 1331/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND về CCHC Nhà nước trong giai đoạn 2022-2025. Phát động phong trào thi đua về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CCHC trong cơ quan.

2. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung theo kế hoạch CCHC năm 2023. Căn cứ vào Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2023 và Chỉ số CCHC năm 2022, các công chức chuyên môn chủ động phối hợp có giải pháp tích cực trong xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC năm 2023. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai CCHC, nhất là tập trung vào những lĩnh vực còn yếu của năm 2022 và những nội dung mới theo Kế hoạch của năm 2023. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng công chức phụ trách từng lĩnh vực và trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC.

3. Căn cứ vào kết quả đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2022 được công bố, từng công chức xem xét, kiểm điểm xác định rõ những nội dung mình phụ trách còn hạn chế, bị trừ điểm và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tối đa những hạn chế, thiếu sót, nhất là lĩnh vực đạt dưới 75% tổng số điểm của lĩnh vực đó.

4. Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra đối với cán bộ, công chức, nhằm chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những tồn tại, hạn chế về các nội dung CCHC.

5. Chú trọng xây dựng các sáng kiến trong giải quyết TTHC nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; tăng cường công tác tuyên truyền và các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, máy tính, máy Scan….

6. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức; lựa chọn những cán bộ, công chức có trình độ, năng lực chuyên môn sâu và tận tâm, trách nhiệm với công việc để bố trí vào các vị trí việc làm thường xuyên tiếp cận, giải quyết TTHC của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.

7. Tăng cường phối hợp giữa các công chức chuyên môn với cơ quan chuyên môn của huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông ở một số nhiệm vụ đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết chậm muộn, quá hạn tại xã.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng Chỉ số CCHC của UBND xã.

TH. Tuyết Nhung
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 127
Trước & đúng hạn: 127
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 23:13:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 7
Tất cả: 72,945