THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Về việc công khai lấy ý kiến Nhân dân trong công tác hỗ trợ về nhà ở với người có công với cách mạng
01/11/2023 01:51:12

THÔNG BÁO

Về việc công khai lấy ý kiến Nhân dân trong công tác hỗ trợ về nhà ở với người có công với cách mạng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 85/TB-VP ngày 11/7/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại buổi làm việc ngày 10/7/2023 về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Thông báo số 118/TB-VP ngày 12/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại buổi làm việc ngày 11/9/2023 về triển khai và đề xuất hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Căn cứ hướng dẫn của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang đã triển khai hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện công tác rà soát lần cuối đảm bảo xác định chính xác: xác định các trường hợp thuộc Đề án, ngoài Đề án, nhầm lẫn, tồn sót, thay đổi nhu cầu (xây mới hoặc sửa chữa) để báo cáo Sở Xây dựng trình UBND tỉnh tỉnh xem xét hỗ trợ. Uỷ ban nhân dân huyện tổng hợp kết quả rà soát cụ thể như sau:

1. Các trường hợp thuộc Đề án (kể từ thời điểm Đề án được phê duyệt cho đến nay)

- Đã thực hiện hỗ trợ: 696 trường hợp (chi tiết có phụ lục 01 kèm theo)

- Chưa thực hiện hỗ trợ: 14 trường hợp (7 xây mới, 7 sửa chữa), lý do chưa thực hiện: Liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên con, tại thời điểm kiểm tra giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chưa xây mới, sửa chữa; nhưng đến nay đã xây mới, sửa chữa đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ. (chi tiết có phụ lục 02 kèm theo)

- Các trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ theo Đề án giai đoạn I, II là 380 đối tượng. Trong đó: 365 đối tượng không còn nhu cầu hoặc không đủ điều kiện xây mới và sửa chữa; 15 đối tượng đã được hỗ trợ theo các chương trình khác về nhà ở trên địa bàn huyện Ninh Giang. (chi tiết có phụ lục 03 kèm theo)

2. Các trường hợp ngoài Đề án có nhu cầu chưa được hỗ trợ:

- Đã xây mới, sửa chữa nhưng chưa được hỗ trợ: 168 trường hợp (136 xây mới, 32 sửa chữa). Ghi chú: trong 168 trường hợp thì có 5 trường hợp đã xây mới, sửa chữa nhưng hiện nay đã mất.(chi tiết có phụ lục 04 kèm theo)

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và Nhân dân kết quả rà soát nêu trên trên Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang: https://ninhgiang.haiduong.gov.vn/ và niêm yết tại cổng thôn tin điện tử của các xã, thị trấn, trụ sở UBND các xã, thị trấn, các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện để các tổ chức, cá nhân và Nhân dân được biết.

1. Hình thức góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân và Nhân dân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang hoặc gửi trực tiếp về UBND các xã, thị trấn để tổng hợp báo cáo về UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

2. Thời hạn góp ý kiến: Thời gian lấy ý kiến 15 ngày.

3. Tổ chức thực hiện

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm đăng tải thông báo này và các nội dung thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử của huyện; cập nhật các ý kiến góp ý gửi đến Cổng thông tin điện tử để chuyển về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Đài phát thanh huyện có trách nhiệm thông báo trên hệ thống đài phát thanh của huyện để các tổ chức, cá nhân và Nhân dân được biết để tham gia đóng góp ý.

- UBND các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai bằng văn bản tại trụ sở UBND cấp xã, tại nhà văn hóa thôn (khu dân cư) nơi đối tượng dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ sinh sống và thông tin trên phương tiện truyền thanh của UBND cấp xã, thôn tối thiểu 05 lần trong thời gian 15 ngày (nếu cần thiết có thể thành lập tổ công tác đến làm việc, xác minh tại thôn, khu dân cư).

- Kết thúc thời gian niêm yết, UBND cấp xã thiết lập biên bản xác nhận về việc tiếp nhận thông tin phản hồi của người dân đối với các trường hợp người có công với cách mạng dự kiến được hỗ trợ về nhà ở, thành phần gồm:

+ Đại diện cấp ủy, UBND cấp xã;

+ Đại diện Ủy ban MTTQ cấp xã;

+ Đại diện Hội cựu chiến binh cấp xã;

+ Công chức địa chính - xây dựng xã, Công chức lao động thương binh xã hội xã;

+ Bí thư Chi bộ, trưởng thôn (khu dân cư) nơi đối tượng dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ sinh sống.

(Nội dung Biên bản cần thể hiện thời điểm thực hiện công khai, thời điểm kết thúc công khai).

Uỷ ban nhân dân huyện rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện về kết quả rà soát để thực hiện công tác hỗ trợ về nhà ở với người có công với cách mạng với nội dung như trên./.

 
 
 
 
 
 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1183
Trước & đúng hạn: 1183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:47:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 71,406