CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
ĐỒNG TÂM RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ ĐƠN GIẢN HÓA THỬ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
03/08/2023 04:34:36

 ĐỒNG TÂM RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ ĐƠN GIẢN HÓA THỬ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

 
              Ngày 14/7/2023 Ủy ban nhân dân đã tổ chức rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC năm 2023. Theo đó báo cáo xác định rõ việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cải cách hành chính của địa phương. Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-UBND, ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân xã về ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm đã ban hành kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 24/02/2023 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của xã Đồng Tâm.

Căn cứ vào Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, UBND xã giao Công chức Văn phòng - Thống kê theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện theo Kế hoạch và tổ chức rà soát độc lập các TTHC nói trên. Các bộ phận được giao nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo danh mục được ban hành trong kế hoạch, hoàn thành việc rà soát, đánh giá đúng tiến độ, thời gian quy định. Nhìn chung, 100% TTHC đề ra trong kế hoạch của xã đều được các bộ phận chuyên môn triển khai rà soát, đánh giá.

Theo Kế hoạch, trong năm 2023, UBND xã Đồng Tâm đã tiến hành lựa chọn đánh giá các thủ tục hành chính, kết quả đạt được như sau: Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự hướng dẫn của ngành chuyên môn nên công tác cải cách hành chính nói chung và công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc các công chức, bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác cải cách hành chính của cơ quan. Các bộ phận chuyên môn đã chủ động cập nhập, rà soát các quyết định mới ban hành của UBND tỉnh về các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ để niêm yết công khai và thực hiện đúng và đạt hiểu quả cao hơn khi giải quyết công việc cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn gặp không ít những khó khăn, tồn tại:

- Mặc dù công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được UBND xã Đồng Tâm quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng vẫn còn một số cán bộ, công chức bộ phận chuyên môn còn chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của hoạt động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nên chưa thực sự quan tâm và dành thời nhiều gian.

- Cán bộ đầu mối về kiểm soát thủ tục hành chính là cán bộ hoạt động kiêm nghiệm, công việc chuyên môn quá nhiều nên chưa dành nhiều thời gian cho nghiêm cứu, tham mưu triển khai các nội dung liên quan về thủ tục hành chính.

- Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính là công việc khá phức tạp, khó khăn cần nhiều thời gian nghiên cứu quy định của pháp luật có liên quan nên việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính để có kiến nghị phương án đơn giản hóa vẫn chưa đạt kết quả cao.

 
TH: Thùy - Văn phòng HĐND và UBND 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1183
Trước & đúng hạn: 1183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 18:44:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0