NÔNG THÔN MỚI
KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TẠI XÃ ĐỒNG TÂM
01/10/2021 12:00:00

Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Đồng Tâm

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định là 15/18 tiêu chí, đạt 83,33%, cụ thế:

1. Tiêu chí số 1 – Về Quy hoạch

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Quy hoạch phải đạt 2 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Năm 2013 UBND xã đã lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới, được UBND huyện Ninh Giang phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND huyện Ninh Giang ngày 9/8/2013. Trong đó quy hoạch không gian tổng thể toàn xã đến năm 2020 gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp, quy hoạch sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết trung tâm xã.

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tổ chức rà soát việc triển khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, trên cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết để thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng các kết cấu hạ tầng của địa phương. Trong quá trình bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Ban chỉ đạo đều thực hiện theo đúng lộ trình, lấy ý kiến tham gia rộng rãi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và tính sáng tạo của các tập thể và từng cá nhân tại địa phương.

- Qua rà soát đánh giá đến nay quy hoạch cần phải điều chỉnh và bổ sung 12 điểm quy hoạch cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã giai đoạn 2021-2026. Hiện nay theo sự chỉ đạo của UBND huyện, xã Đồng Tâm và Thị trấn Ninh Giang nằm trong quy hoạch mở rộng Thị trấn Ninh Giang nên huyện sẽ lập quy hoạch chung đến năm 2035, không phải lập quy hoạch riêng như đối với các xã.

c) Tự đánh giá: Đạt.

2. Tiêu chí số 2 -Về giao thông

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Giao thông phải đạt 6 Tiểu mục trong Tiêu chí.

 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

2.1. Đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định; Có 20% skm đường xã vào cấp V theo TCVN 4054:2005 (bề rộng mặt đường tối thiểu 5,5m)

Tổng số có 8 tuyến đường xã chiều dài 6,63 km. Được nhựa hóa bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định mặt đường từ 5,5 – 6m là 1,36 km, đạt 20,51%.

Đối chiếu với tiểu mục này: Đạt.

 

+ Có 100% số km đường trục thôn, liên thôn, được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn (chiều rộng mặt đường ti thiểu 3,5m).

Tổng số có 29 tuyến đường thôn tổng chiều dài 10,59 km. Đường thôn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn đảm bảo chiều rộng mặt đường bê tông đủ 3,5 mét trở lên là 7,45km/10,59 km, đạt 70,34%.

Đối chiếu với tiểu mục này: Chưa đạt.

 

+ Có 100% số km đường xóm, ngõ được bê tông hóa.

Tổng số có 36 tuyến đường xóm trong toàn xã, tổng chiều dài là 4,59 km. 100% các tuyến đường đã được bê tông hóa, có chiều rộng mặt đường từ 2m đến 3m.

Đối chiếu với tiểu mục này: Đạt.

 

+ 70% số km đường ra đồng, đường trục chính nội đồng được bê tông hóa đạt chuẩn (chiu rộng mặt đường tối thiểu 3,5m).

Tổng số có 4 tuyến đường ra đồng, tổng chiều dài là 2,85 km. Có 0,43km đã được bê tông hóa mặt đường 3,5m, đạt 15,08%.

Đối chiếu với tiểu mục này: Chưa đạt.

 

2.2.50% số km đường trục xã, thôn qua khu vực dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín (cống hoặc rãnh kiên cố có np) không để nước thải chảy tràn ra mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tổng số đường xã và đường thôn dài 17,22km. Số đường qua khu dân cư tập trung là 5,75km.

Có rãnh thoát nước qua khu dân cư tập trung là 2,79 km/5,75km, đạt 48,52%.

Đối chiếu với tiểu mục này: Chưa đạt.

2.3. Có 80% các tuyến đường xã, trục thôn trong khu dân cư tập trung có đèn chiếu sáng.

Tổng số đường xã và đường thôn dài 17,22km. Số đường qua khu dân cư tập trung là 8,41km.

Đã có đèn chiếu sáng qua khu dân cư tập trung là 8,16km/8,41km, đạt 97,02%.

Đối chiếu với tiểu mục này: Đạt.

2.4. Có 100% các điểm giao nhau cắt giữa các đường thôn, đường xã với đường tỉnh, quốc lộ và điểm giao thông nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông b trí đy đủ báo hiệu giao thông, ggiảm tốc và phải đảm bảo tầm nhìn.

Trên địa bàn xã đường thôn đường xã có 14 điểm giao cắt nhau với đường huyện và đường tỉnh. Đã có 14/14 điểm có biển báo hiệu giao thông và gồ giảm tốc và đảm bảo tầm nhìn đạt 100%.

Đối chiếu với tiểu mục này: Đạt.

2.5. Có 100% số km đường xã được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định đảm bảo chất lượng công trình; đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Tổng số tuyến đường xã là 6,63km. Hàng năm địa phương thường xuyên duy tu bảo dưỡng 100% các tuyến đường xã, đảm bảo chất lượng mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, không có vụ việc nào xảy ra tai nạn giao thông do mặt đường bị hư hỏng.

Đối chiếu với tiểu mục này: Đạt.

2.6. Có 50% số km đường trục xã, thôn qua khu vực dân cư tập trung được trồng cây hoa hoặc cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường.

Tổng số đường xã và đường thôn dài 17,22km. Số đường qua khu dân cư tập trung là 10,97km.

Đã trồng hoa hoặc cây xanh qua khu dân cư tập trung là 6,34km/10,97km, đạt 57,8%.

Đối chiếu với tiểu mục này: Đạt.

 

c) Tự đánh giá: Tiêu chí về Giao thông: Chưa đạt.

3. Tiêu chí 3 – Về Thủy lợi

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Thủy lợi phải đạt 2 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn xã là 329,23 ha, trong đó: Đất trồng lúa 222,51 ha; đất trồng cây hằng năm 4,65 ha; đất trồng cây lâu năm 42,62 ha; đất nuôi trồng thủy sản 59,45 ha.

Hệ thống kênh tiêu gồm 7 tuyến, có chiều dài 8.374 m, trong đó xã quản lý 4 tuyến với tổng chiều dài 3.068 m, còn lại do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ninh Giang quản lý.

Hệ thống kênh tưới với tổng chiều dài 13.916 m, trong đó UBND xã quản lý 31 tuyến với tổng chiều dài 12.602 m. Đã kiên cố hoá được 1 tuyến từ trạm bơm Cầu Đất đi Trường mầm non thôn Vé với chiều dài 714 m, trạm bơm thôn Vé - Giâm Me dài 93 m, trạm bơm Lò gạch dài 50 m do UBND xã đầu tư quản lý. Tuyến từ trạm bơm ông Huê đến đồng Nguyễn đội 12 dài 1.035 m do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ninh Giang đầu tư quản lý.

Có 4 trạm bơm cố định có công suất từ 450- 500 m3/giờ và 3 máy bơm lưu động có công suất 120- 150 m3/giờ (trong đó 1 trạm bơm cố định cạnh nhà ông Huê có công suất 500 m3/giờ do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ninh Giang quản lý) phục vụ tưới, tiêu cho 100% diện tích đất tự nhiên của xã. Ngoài ra còn 2 trạm máy bơm cố định là trạm bơm Cống Sao 1 và trạm bơm Cống Sao 2 do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ninh Giang quản lý, được lắp đặt 15 máy có tổng công suất 150.000 m3/giờ chuyên phục vụ tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

Như vậy các hệ thống kênh tưới, tiêu nêu trên đã đảm bảo 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp hàng vụ, hàng năm được tưới, tiêu nước chủ động.

- Hàng năm địa phương và Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ninh Giang đều có kế hoạch thường xuyên nạo vét, khơi thông những tuyến kênh tiêu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước.

Đối với hệ thống kênh tưới đã tập trung tu bổ, nạo vét thường xuyên,đảm bảo các kênh dẫn nước vào ruộng được thuận lợi. Hàng năm đều có có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, làm thủy lợi nội đồng nhằm đảm bảo, phát huy tối đa cho việc tưới, tiêu 100% diện tích đất canh tác trong toàn xã.

c) Tự đánh giá: Đạt.

4. Tiêu chí 4 - Tiêu chí Điện

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Điện phải đạt 2 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Từ khi xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 đến nay không phát sinh thêm các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

- Tổng số trạm biến áp trong toàn xã hiện nay có 12 trạm biến áp, có công xuất từ 250 – 450 KVA đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt và sản xuất. Có 100% hộ dân trong xã đã được cung cấp điện đảm bảo chất lượng để sử dụng thường xuyên. 100% các hộ sử dụng điện trên địa bàn có kiến thức và thực hiện tốt về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không có vụ việc nào xảy ra mất an toàn về điện. Ngành điện đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đã thay thế nâng cấp toàn bộ hệ thống đường dây cáp bọc xoắn, thay thế bổ sung cột ly tâm, lắp đặt 100% công tơ điện tử thông minh trên địa bàn toàn xã. Địa phương cùng ngành điện lực thường xuyên kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, an toàn công trình điện.

c) Tự đánh giá: Đạt.

5. Tiêu chí số 5 - Tiêu chí Trường học

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Trường học phải đạt Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Trường Mầm non Đồng Tâm: Trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2014 và được công nhận chuẩn lại năm 2018.

 

- Trường Tiểu học Đồng Tâm: Trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2008 và được công nhận chuẩn lại vào năm 2014 và năm 2019.

 

- Trường Trung học cơ sở Đồng Tâm: Trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2016, thực hiện chuẩn lại trong năm 2021.

 

c) Tự đánh giá: Đạt.

6. Tiêu chí số 6 - Tiêu chí Cơ sở vật chất Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa phải đạt 3 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Nhà Văn hóa trung tâm có diện tích xây dựng 531 m2, có sức chứa 300 đại biểu, xã có sân thể thao trung tâm diện tích 12.000 m2. Nhà văn hóa trung tâm xã và nhà văn hóa các thôn là nơi sinh hoạt cộng đồng, hàng năm đều tổ chức các hội thi, hội diễn, tập luyện văn nghệ, thể thao của các đoàn thể và nhân dân trong xã, trong thôn. Nhà văn hóa trung tâm và nhà văn hóa các thôn đều có quy chế hoạt động. Có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, được khai thác sử dụng thường xuyên, đảm bảo đúng mục đích, sử dụng hiệu quả. Thường xuyên được chỉnh trang, tu sửa đảm bảo công trình mang tính bền vững, tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Các thôn có đủ sân thể thao vui chơi đạt chuẩn theo quy định.

Trong thời gian tới địa phương phấn đấu xây dựng 01 khu thể thao trung tâm xã, có ao bơi hợp vệ sinh bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

- Nhà văn hóa thôn Vé mái bằng kiên cố có diện tích 167,37 m2. Thôn có sân thể thao diện tích 6.264 m2.

Nhà văn hóa thôn Giâm Me là nhà cấp 4 có diện tích 70 m2. Thôn có 2 sân thể thao có diện tích 5.152 m2

Nhà văn hóa khu 3 thôn Tranh Xuyên mái bằng kiên cố có diện tích 118,32 m2, khu 4 là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng 62,83 m2. Thôn có sân thể thao diện tích 4.350 m2.

Đã có 3/4 nhà văn hóa – khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Xã đã có quy hoạch 03 ao bơi tại 3 thôn và 01 bể bơi tại khu trung tâm thể thao xã. Hiện tại chưa xây dựng đảm bảo theo tiêu chí.

c) Tự đánh giá: Chưa đạt.

7. Tiêu chí số 7 - Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn phải đạt Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Xã Đồng Tâm có Chợ Vé là chợ phiên, có từ lâu đời, là nơi giao lưu, buôn bán của nhân dân địa phương và các vùng lân cận, chợ được họp 5 ngày một lần vào buổi sáng, mỗi tháng có 6 phiên. Hiện tại chợ Vé cũ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nền chợ lầy lội nhất là vào những ngày trời mưa, các dãy quán xây bán hàng đã bị hư hỏng, khu vực chợ ngoài trời chủ yếu là nền đất, các tuyến đường đi lại còn nhỏ hẹp. Năm 2019 UBND xã Đồng Tâm đã quy hoạch xây dựng chợ Vé sang vị trí mới đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 04/4/2019, có tổng diện tích quy hoạch là 11.711 m2 (bao gồm nhà chợ chính 3 tầng 1000 m2, Ki ốt 1.431,3 m2, Chợ ngoài trời 2.499 m2, chợ ngoài trời có mái che 600 m2, sân chợ ngoài trời 1.899 m2, cây xanh 938 m2, bãi đỗ xe 971 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 321 m2, sân đường nội bộ 4.550,7 m2).

Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 3377/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng chợ Vé. Hiện nay đã giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư thi công công trình xây dựng.

c) Tự đánh giá: Đạt.

8. Tiêu chí số 8 - Tiêu chí Thông tin và truyền thông

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Thông tin và truyền thông phải đạt 2 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Hệ thống đài truyền thanh được duy trì và hoạt động thường xuyên. Năm 2018 xã đã đầu tư nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh của xã, nâng cấp máy tăng âm với công suất 2.500W, hệ thống đường dây dài 8.500 m, bố trí 4 cụm loa lắp đặt trên các cột thép cao 30 mét, với 31 loa có công xuất 50W/loa. Ngoài ra lắp thêm các loa tại các cụm dân cư nhỏ lẻ, xa các cột loa trung tâm. Tiếp âm đầy đủ đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương, Đài phát thanh huyện theo quy định. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương để nhân dân nắm bắt kịp thời. Trang bị máy vi tính để xây dựng các tin bài phù hợp với công nghệ mới.

- đã sử dụng các phần mềm ứng dụng: như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, sử dụng chữ ký số điện tử trong quản lý điều hành văn bản, thường xuyên sử dụng hệ thống một cửa điện tử để giải quyết thủ tục hành chính. Xã có cổng thông tin điện tử để nhân dân cập nhật thông tin mới, nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt được các hoạt động của Đảng, chính quyền, hoạt động của các ngành, đoàn thể địa phương. Hiện nay xã đã có hệ thống họp trực tuyến được kết nối đến Trung ương.

c) Tự đánh giá: Đạt.

9. Tiêu chí số 9 - Tiêu chí Nhà ở dân cư

a) Yêu cầu của tiêu chí: Có ≥ 95% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Trên địa bàn xã không có nhà tranh tre, nhà tạm; 100% nhà ở đảm bảo 3 cứng, kiến trúc mẫu nhà phù hợp với phong tục, lối sống của địa phương. Trên địa bàn xã số nhà xây dựng mái bằng kiên cố chiếm 90%, còn lại là nhà xây lợp ngói.

c) Tự đánh giá: Đạt.

10. Tiêu chí số 10 - Về thu nhập

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập phải đạt Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Đồng Tâm đạt 54,4 triệu đồng/người (quy định là 60 triệu đồng/người /năm).

Với tiêu chí này địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, có giải pháp lộ trình, hướng dẫn nhân dân vận dụng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả để áp dụng tăng mức thu nhập hằng năm, phấn đấu đến hết năm 2021 thu nhập bình quân đầu người trên năm của xã đạt 65 triệu đồng.

c) Tự đánh giá: Chưa đạt.

11. Tiêu chí số 11 - Tiêu chí Hộ nghèo

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Hộ nghèo phải đạt Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo là 43 hộ = 1,99, giảm 0,56% so với năm 2019. Hộ cận nghèo 60 hộ = 2,78%, giảm 0,78% so với năm 2019.

Kết quả rà soát tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã năm 2020 là 0,98% (Đã trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định).

c) Tự đánh giá: Đạt.

12. Tiêu chí số 12 - Tiêu chí Lao động có việc làm

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn Tiêu chí Lao động có việc làm phải đạt Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Hiện tại số người có việc làm trong độ tuổi lao động của xã là 3.874 người, số người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động là 4.078 người, tỷ lệ đạt 95%. Những người trong độ tuổi lao động thường xuyên được tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi. Được phổ biến các cơ chế, chính sách của Nhà nước và được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp.

c) Tự đánh giá: Đạt.

13. Tiêu chí số 13 - Tiêu chí Tổ chức sản xuất

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Tổ chức sản xuất phải đạt 2 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Hàng năm địa phương đều xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện quy vùng sản xuất trồng lúa tập trung diện tích mỗi vụ là 30 ha, tạo sản phẩm lúa chất lượng cao, an toàn thực phẩm, dễ tiêu thụ trêm thị trường. Tiến hành cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Duy trì và mở rộng vùng trồng vải sớm 26 ha trên địa bàn toàn xã. Thường xuyên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho vải bằng thuốc sinh học. Do vậy vải sớm của xã Đồng Tâm đã được Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp mã số vùng để truy xuất nguồn gốc (mã số VN-HDOR-0062) để phục vụ cho việc xuất khẩu.

- Xã có một Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, có Hội đồng quản trị gồm có 01 giám đốc 2 phó giám đốc, Ban kiểm soát Hợp tác xã. Hợp tác xã còn có đội ngũ đội trưởng sản xuất 14 người, có đội ngũ nông giang điều tiết nước và thợ vận hành máy bơm nước. Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả các khâu dịch vụ gồm dịch vụ như: Cung ứng giống cây trồng, dịch vụ thủy nông, dịch vụ bảo vệ thực vật, dịch vụ áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng. Các dịch vụ hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

c) Tự đánh giá: Đạt.

14. Tiêu chí số 14 - Tiêu chí Giáo dục và Đào tạo

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Giáo dục và Đào tạo phải đạt 5 Tiểu mục trong Tiêu chí.

 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Hàng năm huy động trẻ đi học mẫu giáo trên địa bàn toàn xã đều đạt 100%.

- Hàng năm tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 trên địa bàn xã đạt 100%.

- Hàng năm tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đều đạt 100%.

- Hàng năm tỷ lệ Thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tiếp tục đi học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 95%.

- Tỷ lệ lao động có việc làm đã được đào tạo: Năm 2020 toàn xã có 70% lao động có việc làm và đã qua các lớp đào tạo nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức các nội dung nghề nghiệp, tập huấn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và các ngành nghề khác.

c) Tự đánh giá: Đạt.

 

15. Tiêu chí số 15 - Tiêu chí Y tế

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Y tế phải đạt 3 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Năm 2020 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt 95% trên tổng số dân.

- Hiện tại Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên do Trạm y tế gần Trung tâm y tế huyện nên không khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2014.

- Trên địa bàn toàn xã luôn thực hiện tốt công tác kiểm soát các dịch bệnh truyền nhiễm và gây bệnh dịch, không có tình trạng ngộ độc đông người. Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng ăn uống, nhà hàng bán thực phẩm tươi sống, rau củ quả, ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhiều năm liền trên địa bàn xã không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng phải được nâng cao về chất lượng.

c) Tự đánh giá: Đạt.

16. Tiêu chí số 16 - Tiêu chí Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Văn hóa phải đạt 2 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Hiện xã có 3/3 thôn đã đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa –Thể thao và Du lịch. Năm 2020 thôn Giâm Me được UBND huyện tặng giấy khen. Các thôn đều có Quy ước Làng văn hóa và vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung trong quy ước. Hàng năm các thôn đều được các cấp tặng giấy khen trong các hoạt động của thôn. Tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, cải tạo ao vườn, chỉnh trang cổng ngõ, tường rào, nhà ở, trồng hoa và cây xanh để có cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhân dân đoàn kết, tương trợ lần nhau, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

- Xã có 01 đội văn nghệ, 01 đội cầu lông, 01 đội bóng đá. Xã có 03 thôn, tổng số có 03 đội văn nghệ, 01 đội bóng đá, 02 đội pháo đất, 03 đội tế và 14 câu lạc bộ thường xuyên hoạt động.

Phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao được và các thôn tổ chức hoạt động thường xuyên. Hàng năm xã tổ chức ít nhất 01 hội diễn văn nghệ và 2 giải thể thao cấp xã. Hàng năm đều tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao như hát chèo, đu vật, pháo đất, bóng đá… thu hút đông đảo người dân tham gia. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; vận động các tầng lớp nhân dân, thu hút nhiều người dân tham gia, tập luyện. Duy trì và phát huy lễ hội truyền thống Đền Tranh, hội đình Giâm Me nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp, văn hóa truyền thống của địa phương

c) Tự đánh giá: Đạt.

17. Tiêu chí số 17 - Tiêu chí Môi trường

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Văn hóa phải đạt 5 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Hiện tại toàn xã đã có 1.805 hộ dân dùng nước máy trên tổng số 1.956 hộ, đạt tỷ lệ 92,28%. Còn lại 151 hộ dùng chung nước sạch.

- Cả xã hiện có 02 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt. Bãi rác được trồng cây xanh nhiều lớp bảo vệ xung quanh. Hiện nay cả 03 thôn đều tổ thu gom rác thải, có 03 tổ với tổng số 06 lao động tham gia. Tần suất thu gom tối đa là 2- 3 lượt/tuần, riêng thôn Tranh Xuyên thu gom hàng ngày. 100% số rác thải sinh hoạt trong khu dân cư đã được thu gom về bãi rác tập trung và xử lí bằng chế phẩm sinh học.

- Trên địa bàn xã có 48 hộ chăn nuôi cơ bản đã tập trung chăn nuôi tại các khu vực xa dân cư, chủ yếu tại các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Các hộ gia đình đều có hầm Bioga xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. 100% số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Hiện nay trên địa bàn toàn xã có 323 hộ sản xuất, kinh doanh; có 04 nhà máy sản xuất dầy da của 02 công ty trên địa bàn. 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty trên địa bàn thực hiện tốt việc xử lý rác thải, khí thải đảm bảo về môi trường.

- Làng nghề trên địa bàn được UBND cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường: Không có.

c) Tự đánh giá: Đạt.

18. Tiêu chí số 18 - Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công phải đạt 4 Tiểu mục trong Tiêu chí.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- UBND xã đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định.

- Địa phương luôn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. Công khai các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đầu tư xây dựng cơ bản.

Các thôn đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. Các vấn đề trong thôn đều được xin ý kiến của nhân dân với phương châm lãnh đạo "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi". Các thôn đều có quy ước được thông qua và được Phòng Tư pháp huyện thẩm định, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Cán bộ, công chức xã luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và luôn nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm đều có cán bộ, công chức đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% cán bộ, công chức đạt Lao động Tiên tiến. 100% cán bộ, công chức xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ công chức bị kỷ luật.

- T×nh h×nh An ninh trt tự xã hi trªn ®Þa bµn lu«n gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh, kh«ng cã ®iÓm nãng vÒ téi ph¹m. C«ng an x· thùc hiÖn kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®¶m b¶o An ninh trËt tù cña c«ng an cÊp trªn vµ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­­­¬ng. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh Quèc gia phßng chèng téi ph¹m, ma tuý; Thực hiện có hiệu quả “Phong trµo toµn d©n b¶o vÖ an ninh Tæ quèc”, thc hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. Công an xã được cấp trên công nhận nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến.

c) Tự đánh giá: Đạt.

(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1183
Trước & đúng hạn: 1183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 18:50:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0