CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
TIẾP TỤC LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI
03/08/2023 04:53:14

TIẾP TỤC LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 1/8/1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng CSVN đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa trong công tác tư tưởng văn hoá của Đảng. Năm 2000, Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đã chuẩn y đề xuất của ban Tư tưởng văn hoá Trung ương lấy ngày 1/8 hàng năm là ngày truyền thống ngành công tác Tư tưởng văn hoá của Đảng nay gọi là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

93 năm qua, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta rất coi trọng công tác tư tưởng văn hoá, chính vì vậy công tác tư tưởng văn hoá của Đảng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Khơi dậy và thúc đẩy tinh thần sáng tạo của mọi địa phương, mọi ngành, mọi người tạo nên những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Thực tiễn qua 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng đã chứng minh thành quả của công cuộc đổi mới gắn với đổi mới tư duy lý luận của Đảng, làm rõ hơn quan niệm về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Công tác Tuyên giáo của Đảng đã góp phần làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới của dân tộc.

Ở huyện Ninh Giang, đầu những năm 1973, Xứ uỷ Bắc kỳ cử đ/c Lê Thanh Nghị về Hải Dương xây dựng sơ sở Đảng và chỉ đạo phong trào đấu tranh dân chủ, tuyên truyền chủ trương của Đảng đấu tranh đòi tự do, dân chủ, từ đó đã tác động đến các tầng lớp nhân dân trong huyện. Như vậy tư tưởng của Đảng đã ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong huyện, thông qua các tài liệu của Đảng đã được lưu hành ở một số địa phương, đây là mốc mở đầu cho công tác tuyên giáo của Đảng ở huyện nhà. Công tác tổ chức quần chúng như: Hội hữu ái, Hội tương tế, Hội đọc sách báo, Hội truyền bá chữ Quốc ngữ… lần lượt ra đời thu hút quần chúng tham gia. Được truyền bá tư tưởng nhiều người đã sớm giác ngộ và được tổ chức kết nạp vào Đảng. Trong cao trào cách mạng giải phóng dân tộc, những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện đã tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, phổ biến đường lối kháng chiến kiến quốc, tuyên truyền trên các mặt trận đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hoá, tuyên truyền động viên nhân dân và LLVT địa phương đẩy mạnh chiến tranh du kích, phá càn, tiến công địch về mọi mặt góp phần giải phóng quê hương.

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, đặc biệt là sau 37 năm thực hiện đường nối đổi mới của Đảng, cùng với ngành Tuyên giáo, công tác tuyên giáo huyện nhà đã tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối đổi mới của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, chương trình hành động của Đảng bộ huyện. Thực hiện chương trình đưa thông tin về cơ sở, tham mưu cho Huyện uỷ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đảng bộ đề ra, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống….

Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo huyện nhà tiếp tục phát huy ý thức nỗ lực phấn đấu chủ động sáng tạo, đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới. Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho các cấp uỷ đảng về công tác tư tưởng chính trị, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới công tác tuyên truyền nhất là việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khó khăn phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trọng tâm là làm theo trên các lĩnh vực; tham mưu cho cấp uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp... Tiếp tục ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường cung cấp thông tin, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đưa thông tin xuống cơ sở, tích cực củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên kịp thời tham mưu cho cấp uỷ giải quyết những vấn đề mới nẩy sinh, những băn khoăn trong tư tưởng cán bộ, đảng viên, giữ vững định hướng tư tưởng của Đảng tạo niềm tin, sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đẩy mạnh công tác sưu tầm, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương; tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đẩy mạnh cổ động, tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương, tạo không khí phấn khởi thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo, là dịp để khẳng định và tôn vinh những thành quả, những đóng góp về công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo thấy hết vai trò trách nhiệm của mình tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị, hăng hái vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó./.

 
Theo: Minh Phương - NinhGiang-Online 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;tải về6;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1183
Trước & đúng hạn: 1183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:27:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm

Điện thoại: 02203502312

Email: vpubnddongtam@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 71,406