Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Đồng Tâm - Huyện Ninh Giang

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội đồng nhân dân - Xã Đồng Tâm

Sáng ngày 27/3/2024 Hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm tổ chức kỳ họp thứ 9 - kỳ họp chuyên đề thông qua chủ trương nhập đơn vị hành chính xã Đồng Tâm vào Thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương​. 

108f6454512afe74a73b.jpg

Về dự kỳ họp có bà Trịnh Thị Thủy - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang; ông Trần Quang Cao - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã; Bà Phạm Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Ninh Giang, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã. Đại biểu xã có bà Nguyễn Thị Huê - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ xã, Ủy viên UBND xã, cùng 21/22 ông bà đại biểu HĐND xã Đồng Tâm khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 và các cán bộ, công chức, BTCB, Trưởng thôn.

de24758053e8fcb6a5f9.jpg

(Ảnh chụp các đại biểu tại kỳ họp thứ 9 HĐND xã Đồng Tâm)​

7d2f9790b1f81ea647e9.jpg 

(Ảnh chụp các đại biểu tại kỳ họp thứ 9 HĐND xã Đồng Tâm)​

Tại kỳ họp, Đồng chí Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo Công tác thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã Đồng Tâm. Trong báo cáo nhấn mạnh:

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29/8/2023 của UBND huyện Ninh Giang về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 25/01/2024 của UBND huyện Ninh Giang về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Ninh Giang

Thực hiện Nghị quyết số 86-NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm ngày 06/9/2023 về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã trên địa bàn xã Đồng Tâm; Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND xã Đồng Tâm thực hiện việc sáp nhập xã Đồng Tâm giai đoạn 2023-2025. 

Kết quả thực hiện việc sáp nhập trên địa bàn xã Đồng Tâm

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của các cấp.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về việc sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025. Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên tại các hội nghị Đảng ủy, hội nghị giao ban các ngành, đoàn thể, Bí thư các chi bộ; hội nghị tổng kết Đảng bộ, MTTQ các đoàn thể CT-XH; hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân; chỉ đạo các chi bộ quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền tại các hội nghị các đoàn thể, viết 12 tin bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nhân dân nắm được. Đăng tải Đề án sáp nhập đơn vị hành chính xã của UBND huyện và các tài liệu lấy ý kiến cử tri trên trang thông tin điện tử của địa phương; niêm yết các văn  bản, danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa các thôn.

Đảng uỷ xã đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng uỷ căn cứ đề cương tuyên truyền của Huyện để soạn thảo xây dựng đề cương tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã về việc sáp nhập phù hợp tình hình địa phương.

a10ebfffc5946aca3385.jpg

(Ảnh đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9)

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Để cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo thực hiện các văn bản của cấp trên về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn, Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, UBND xã đã ban hành kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện.

-  Các văn băn Đảng uỷ ban hành:

+ Nghị quyết số 39-NQ/ĐU, ngày 06/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy đã giao cho UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, giai đoạn 2023 – 2025.

+ Nghị quyết số 41-NQ/ĐU, ngày 11/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy đã giao cho UBND xã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện sáp nhập xã Đồng Tâm; chủ trì, phối hợp với UBMTTQ xã tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc sáp nhập đơn vị hành chính; chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lấy ý kiến của cử tri việc sáp nhập đơn vị hành chính xã, giai đoạn 2023 - 2025.

+ Quyết định số 58-QĐ/ĐU ngày 01/11/ 2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập xã Đồng Tâm giai đoạn 2023-2025;

- Ban chỉ đạo ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo về việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã.

- UBND xã ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 18/9/2023 thực hiện việc sáp nhập xã Đồng Tâm giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch lấy ý kiến cử tri và xây dựng dự toán kinh phí chi cho các hoạt động sáp nhập trên địa bàn xã năm 2024.

3. Công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri và kết quả lấy ý kiến cử tri.

Công tác lập, niêm yết danh sách cử triNgày 31/01/2024Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri

- Ngày 01/02/2024, UBND xã đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tài liệu lấy ý kiến cử trivề phương án, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 trên trang thông tin điện tử của UBND xã; niêm yết tại trụ sở UBND xã và tại Nhà văn hoá 3 thôn đảm bảo theo quy định.

-Ngày 31/01/2024, UBND xã đã ban hành các quyết định để thành lập 4 Tổ lấy ý kiến cử tri theo từng thôn trên địa bàn xã.

Số lượng thành viên Tổ lấy ý kiến cử tri là 50 thành viên, trong đó: Thôn Giâm Me và thôn Vé mỗi tổ 09 thành viên; Thôn Tranh Xuyên 2 tổ, Tổ khu 3 thôn Tranh Xuyên là 17 thành viên, Tổ khu 4 thôn Tranh Xuyên là 15 thành viên.

Thành phần gồm: Tổ trưởng là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; Thư ký là cán bộ, công chức xã; các tổ viên là đại diện cán bộ các chi hội, đoàn thể trong thôn.

UBND xã đã chỉ đạo Công an phối hợp với công chức Tư pháp đã rà soát tổng hợp số lượng cử tri theo quy định, đồng thời niêm yết tại Trụ sở UBND và nhà văn hóa các thôn.

           - Để chuẩn bị tốt cho việc lấy ý kiến cử tri, Ban chỉ đạo xã đã tổ chức họp các thành viên trong BCĐ, các thành viên của Tổ lấy ý kiến cử tri để triển khai kế hoạch lấy ý kiến, hướng dẫn nghiệp vụ, quán triệt các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác lấy ý kiến cử tri.

+ Tổ chức lấy ý kiến cử tri và kết quả lấy ý kiến cử tri:

Về thời gian tổ chức lấy ý kiến cử triĐịa phương đã chỉ đạo tập trung lấy ý kiến trong 02 ngày 02/3 và 03/3/2024 (Thứ bảy và Chủ nhật)và đã kết thúc vào 8h sáng ngày 04/3/2024.

           - Về kết quả lấy ý kiến cử tri:

         Thôn Giâm Me: Số hộ gia đình 367; Tổng số cử tri 842: Số lấy ý kiến cử tri 842, đạt 100%; Số cử tri đồng ý 842, đạt 100%; Số cử tri không đồng ý: 0

         Thôn Tranh Xuyên: Số hộ gia đình 1119; Tổng số cử tri 2694: Số lấy ý kiến cử tri 2694, đạt 100%; Số cử tri đồng ý 2670, đạt 99,11%; Số cử tri không đồng ý: 24, chiếm 0,89%.

         Thôn Vé: Số hộ gia đình 467; Tổng số cử tri 1126: Số lấy ý kiến cử tri 1126, đạt 100%; Số cử tri đồng ý 1126, đạt 100%; Số cử tri không đồng ý: 0

         Tổng số hộ gia đình trong xã: 1953 hộ. Tổng số cử tri trên địa bàn xã là: 4662 người; trong đó có: 2217 nam, 2445 nữ.

         Số lấy ý kiến cử tri là: 4662 cử tri, đạt tỷ lệ 100%.

         Số cử tri đồng ý:       : 4638 cử tri, đạt tỷ lệ: 99,5%

         Số cử tri không đồng ý: 24 cử tri,chiếm tỷ lệ: 0,5%

UBND xã đã hướng dẫn cho các Tổ lấy ý kiến cử tri việc kiểm phiếu, bàn giao phiếu, niêm phong bảo quản phiếu, nộp phiếu về UBND xã và và các biên bản để lưu trữ theo qui định. UBND xã hoàn thiện tờ trình, báo cáo để trình Hội đồng nhân dânxã kỳ họp HĐND xã vào kỳ họp thứ 9.

4. Việc thực hiện các nội dung khác có liên quan (việc rà soát cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn; việc rà soát trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; các vấn đề khác có liên quan).

- Việc rà soát cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn:

+ Công tác rà soát cán bộ, công chức xã: Đến thời điểm hiện tại, xã Đồng Tâm tổng số cán bộ, công chức có 19 (Thiếu 01 công chức theo quy định xã loại II và theo quyết định giao số lượng cán bộ, công chức cho xã Đồng Tâm tại Quyết định số 4618 ngày 21/12/2023 của UBND huyện Ninh Giang).

Công chức đã có thông báo nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/8/2024 là 01 người.

+ Công tác rà soát người hoạt động không chuyên trách xã, thôn:

Tổng số người hoạt động không chuyên trách xã: 11 người.

Tổng số người hoạt động không chuyên trách thôn: 13 người.

- Việc rà soát trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc:

+ Tổng diện tích đất các công trình công cộng: 45.677 m2.

+ Tổng giá trị đất và các tài sản khác: 43.946.671.000 đồng. Giá trị còn lại đến 11/3/2024 là 39.446.962.000 đồng (Theo giá trị của sổ Kế toán đến ngày 15/3/2024)​

Tại kỳ họp đã quyết nghị thông qua chủ trương nhập đơn vị hành chính xã Đồng Tâm vào Thị trấn Ninh Giang thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đồng Tâm, có diện tích tự nhiên là 5,061km2, quy mô dân số 6847 người và thị trấn Ninh Giang có diện tích tự nhiên 1,705km2, quy mô dân số 8101 người thành đơn vị hành chính mới.

- Kết quả sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vụ hành chính:

+ Tên gọi: Thị trấn Ninh Giang.

+ Diện tích tự nhiên: 6,766km2

+Quy mô dân số: 14.948 người.

Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới: Sử dụng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Đồng Tâm.

Kết quả biểu quyết 21/22 đại biểu HĐND xã đồng ý thông qua.

e8c845d972a7ddf984b6.jpg

(Ảnh các đại biểu HĐND xã Đồng Tâm biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết)

Sau 1/2 ngày làm việc, kỳ hợp đã thành công tốt đẹp./.​